FILET MIGNON (USDA Choice 5oz.) AND U-10 SCALLOPS . . . . 43

  • 43