FILET MIGNON (USDA Choice 5oz.) AND U-10 SCALLOPS . . . . 45

  • 43