NABE YAKI UDON . . . . 12

Shrimp tempura, chicken, egg

  • 12