SHRIMP TEMPURA . . . . 9

Shrimp & seasonal vegetable.

  • 9