NABE YAKI UDON....20

Shrimp tempura, chicken, egg