SHRIMP TEMPURA....12

Shrimp & seasonal vegetable.