NABE YAKI UDON . . . . 15

Shrimp tempura, chicken, egg

  • 18