NABE YAKI UDON . . . . 18

Shrimp tempura, chicken, egg

  • 18