SHRIMP TEMPURA . . . . 10

Shrimp & seasonal vegetable.

  • 9